תנאי שימוש
אתר ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין - תנאי שימוש
כללי
ברוכים הבאים לאתר ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין("האתר" וייההוצאה לאור", בהתאמה).
הגלישה או כל שימוש אחר שהוא באתר, מעידים על הסכמתך לתנאי שימוש אלה. תנאי השימוש של האתר מהווים מסמך מחייב בינך לבין ההוצאה לאור, על כן עליך לקרוא אותם בקפידה ובעיון.
אינך חייב להסכים לתנאי שימוש אלה אולם אם אינך מסכים להם עליך להימנע מגלישה באתר או מכל כל שימוש אחר שהוא באתר.
תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.
האתר כולל חלקים וסוגי תכנים שונים - שימוש בחלק מכלי האתר או בחלקים שונים ממנו כפוף גם לתנאים נוספים לתנאי שימוש אלה החלים על שימוש באותו כלי או חלק ספציפי באתר ("התנאים הנוספים"). כך למשל, השימוש בפדאור המקוון כפוף לתנאי השימוש בפדאור המקוון וכיוצייב.
לצד תנאי שימוש אלו, והתנאים נוספים במקרים הרלוונטיים, השימוש באתר כפוף גםלמדינות הפרטיות של ההוצאה לאור
האתר
האתר משמש את ההוצאה לאור למגוון מטרות במסגרת תחומי פעילותיה. למידע נוסף על ההוצאה לאורלחץ כאן. האתר כולל בין היתר: גרסה מקוונת של מאגר הפדאור, גרסה מקוונת של מאגר הפדאור אתיקה, חנות מקוונת, עדכוני פסיקה וחקיקה, עדכונים על ספרים חדשים, תכנים מקצועיים, תכנים שיווקים שונים ועוד.
השימוש באתר
האתר מיועד לשימוש עצמי בלבד. כל שימוש אחר באתר אסור.
הגם שההוצאה לאור עושה מאמצים על מנת לספק מוצרים ושירותים איכותיים במחירים סבירים, על כל משתמש מוטלת האחריות לבדיקת התאמת המוצר לצרכיו.
אין להעתיק תכנים מהאתר או לבצע כל פעולה אחרת בו שאינה גלישה אלא באישור מראש ובכתב של ההוצאה לאור.
מסירת פרטים- הגלישה באתר אינה מצריכה רישום או מסירת פרסים אולם גישה לחלקים סגורים באתר או ביצוע רכישות או הזמנות או פניות באמצעות האתר כרוכים במסירת פרסים. באותם מבקרים בהם תסכים למסור פרטיך, יש למסור פרסי אמת בלבד ואין למסור פרסים בדויים. מומלץ להימנע ממסירת מידע אישי שלא נתבקש.
ההוצאה לאור שומרת על מידע פרטי הנמסר לה - שימוש בפרסים הינו כמפורטבמדינות הפרסיות של ההוצאה לאור.
זמינות ואבטחת האתר
ההוצאה לאור נוקטת באמצעים על מנת להבטיח זמינות גבוהה של האתר. עם זאת שיבושים יזומים (כגון עבודות תחזוקה וכוי) או בלתי יזומים (שיבושים בתקשורת וכוי) עלולים לפגוע מעת לעת בזמינות האתר. ההוצאה לאור תנקוט אמצעים סבירים על מנת להתמודד עם שיבושים כאמור. ההוצאה לאור שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעולת האתר בין בכלל ובין לתקופה מסוימת לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ו/או שינויים באתר.
ההוצאה לאור נוקטת באמצעים על מנת להבטיח הגנה מפני גורמים מפגעים ופריצות, אולם אין אפשרות להבטיח הגנה מוחלטת מפני אלה. במקרים בהם מפרסמים כללי בטיחות או זהירות בתנאים הנוספים או מכוחם - יש להקפיד על קיומם. הקטנת הסיכון לנזקים מגורמים מפגעים או הקטנת היקפם של נזקים תלויה בשיתוף פעולה מצד משתמשים והקפדה על הוראות הבטיחות.
קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר על תכניו (ולרבות: כל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, תוכן טקסטואלי, תמונה או כל תוכן אחר מכל מין וסוג שהוא) הם קניינה הבלעדי של ההוצאה לאור (או מי מטעמה, לרבות צד שלישי אשר התיר לה לעשות שימוש בקניינו). אין להעתיק, לשכפל, לתרגם, להפיץ בכל אמצעי, להציג בפומבי, לבצע, לעבד, לשנות, למכור, להשכיר או לעשות שימוש, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, באתר, בתכניו או בכל חלק מהם ללא קבלת אישור ההוצאה לאור מראש ובכתב.
סימני מסחר
כל סימני ושמות המסחר של ההוצאה לאור, בין שהם רשומים ובין שלא, הינם קניינה הבלעדי ואין לעשות בהם כל שימוש מכל מין וסוג שהוא אלא אם נתקבלה מראש ובכתב הסכמת ההוצאה לאור לכך.
קישורים מהאתר ולאתר
האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים לאתר. אתרים אלו אינם בשליטתה או בפיקוחה של ההוצאה לאור וכל תכליתם של הקישורים אליהם היא לאפשר תנועה נוחה ברשת האינטרנט. להוצאה לאור אין ולא תהיה כל אחריות לאתרים חיצוניים לאתר, היא אינה עריבה לנכונותם עדכניותם, תקינותם, אמינותם או לרבות להיעדר גורמים מפגעים בהם. ההוצאה לאור אינה מתחייבת כי הקישורים אכן יובילו לאתרים חיצוניים תקינים ופעילים.
כל עוד לא הודיעה ההוצאה לאור אחרת, ניתן לקשר לעמוד הבית של האתר. ההוצאה לאור שומרת על זכותה לבטל הסכמתה ולדרוש הסרת קישורים כאמור. אין לבצע קישורים לעמודים פנימיים, קישורים עמוקים, מסגור או כל פעולה דומה אחרת ללא קבלת הסכמת ההוצאה לאור מראש ובכתב.
אחריות מוגבלת להוצאה לאור
האתר והשירותים שבו מוצעים לשימוש כפי שהם (13 5^). הגם שההוצאה לאור נוקטת מאמצים על מנת להבטיח את זמינות האתר, פעילותו השוטפת ללא הפרעות, ותקינות הכלים המידע והשירותים שבו, לרבות מניעת חדירת גורמים מפגעים ומניעת נפילת מידע בידי צדדים שלישיים, אין ביכולתה של ההוצאה לאור להתחייב כי השימוש באתר יהיה נקי מהפרעות, תקלות או טעויות.
למעט נקיטת אמצעים סבירים כאמור למניעת הפרעות תקלות או שיבושים ההוצאה לאור אינה והיא לא תהיה אחראית (באחריות חוזית, נזיקית או בכל אופן אחר) לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות או אובדן (לרבות: נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אובדן רווח עוגמת נפש וכיוצייב) כתוצאה מהשימוש (לרבות חוסר היכולת לשימוש) באתר לרבות בכלים בתכנים או בשירותים השונים שבו.
היה ועל אף האמור תבוא קביעה לפיה ההוצאה לאור אחראית, תוגבל אחריותה לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד בסכום שלא יעלה על 250 ₪.
בוררות
כל מחלוקת שתתגלה בין ההוצאה לאור לבין מי ממשתמשי האתר תידון בפני בורר מוסכם. לא הסכימו הצדדים על בורר בתוך 30 יום מיום שמי מהצדדים פנה לאחר בדרישה למינוי בורר, ימונה הבורר ע"י נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין או לדיני הראיות אולם יהיה כבול לדין המהותי. הבורר יהיה חייב במתן החלטתו בתוך 45 ימים מיום הבאת הסכסוך בפניו.
שונות
בכפוף למתן הודעה מוקדמת ההוצאה לאור שומרת על זכותה לעדכן מעת לעת תנאים אלו.
התנאים הנוספים נועדו להסדיר השימוש בשירותים, כלים או בחלקים מסוימים באתר, והם חלים (על השימוש באותם כלים, שירותים או חלקים) בנוסף לתנאים אלו. על אף האמור במקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה להוראות התנאים הנוספים יגברו הוראות התנאים הנוספים.
סוף